#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

KORONAVIRUS - Informace pro občany

Typ: ostatní
Všechny důležité informace a odkazy na články týkající se koronaviru. Tyto informace jsou určeny občanům.

KORONAVIRUS - INFORMACE PRO OBČANY

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, který se projevuje vznikem nových lokálních ohnisek nákazy. Současně eviduje nárůst počtů případů u přeshraničních pracovníků pracujících na území celého Moravskoslezského kraje.

V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci byla vydána s účinností ode dne 24. 7. 2020 od 6:00 hod. do odvolání Mimořádná opatření č. 16/2020 a č. 17/2020.

 

 

Mimořádné opatření č. 16/2020 platí pro území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost a nařizuje:

 1. povinnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 2. omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 3. omezení konání hromadných akci ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • u každého vstupu je na viditelném místě k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou,
  • účastníci hromadné akce se pohybují či pobývají na akci s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s výjimkou dětí do dvou let věku, osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, osob účastnících se svateb či pohřbů.
 4. omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách, tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • zakazuje se účast přesahující 100 osob ve stejný čas v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, s výjimkou členů domácnosti, účast na hromadných akcích přesahujících ve stejný čas 100 osob se nevztahuje na konání svateb a pohřbů.
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.
 5. provozování zotavovacích akcí a jiných podobných akcí za dodržení následujících pravidel:
  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,
  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,
  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,
  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,
  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů čí jiných osob,
  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.
 6. provozování umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) za dodržení následujících pravidel:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,
  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům, vyjma vodních prostor přírodního koupaliště a umělého koupaliště,
  • provozovatel zajistí, aby na atrakcích typu tobogánu, a to uvnitř i před ním, byly udržovány rozestupy nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků,
  • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • zajištění dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
  • zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,
  • pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků, všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
  • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.
 7. provozování vnitřních sportovišť, saun a wellness center, s výjimkou plaveckých bazénů, za dodržení následujících pravidel:
  • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin a členů domácnosti,
  • provozovatel zajistí dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • provozovatel zajistí provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,
  • provozovatel zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,
  • provozovatel zajistí pravidelné vyvětrání prostor, vyjma saunových prostor,
  • provozovatel zakáže provoz kádí s ledovou tříští ve wellness centrech a saunách.
 8. v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., nesmí být otevřeny provozovny stravovacích zařízení včetně venkovních prostor, s výjimkou:
  • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
  • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • provozoven, které jsou součástí zařízení poskytujících ubytovací služby ve smyslu § 21 zákona č. 258/2000 Sb., kde se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hodin do 6:00 hodin.
 9. provozovny stravovacích služeb musí dodržet následující pravidla:
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • u jednoho stolu sedí max. 4 osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,
  • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 2 metry od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny, vyjma osob sedících u jednoho stolu s maximálním počtem 4 osob,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • provozovatel zajistí, pokud je to možné, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků, v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
  • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
  • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech protiepidemických opatření.
 10. zajištění, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku, je-li to možné
 11. zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny, je-li to možné
 12. přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
 13. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, s výjimkami.
 14. všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.
 15. provádět zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.;
  • zastávky MHD
  • místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů, hlavní vstupy do zaměstnání apod.,
  • vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.,
  • místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky,
  • vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce,
  • často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti, apod.
 16. povinnost všech osob zaměstnávajících přeshraniční pracovníky (dále jen "zaměstnavatel") s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému, zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby nepředloží zaměstnavateli jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.
 17. povinnost provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.
 18. Vězeňské službě České republiky, zajistit, aby byl zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem, zaměstnancem Vězeňské služby apod. nejméně 2 metry

 

Mimořádné opatření č. 17/2020, které platí pro území obcí Bruntál, Krnov, Rýmařov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, nařizuje:

 1. povinnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 2. omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 3. provozování zotavovacích akcí a jiných podobných akcí za dodržení následujících pravidel:
  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,
  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,
  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,
  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,
  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů čí jiných osob,
  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.
 4. zajištění, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku, je-li to možné
 5. zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny, je-li to možné
 6. přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
 7. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení poskytujících ambulantní péči, s výjimkou dětí do dvou let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
 8. povinnost všech osob zaměstnávajících přeshraniční pracovníky (dále jen "zaměstnavatel") s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému, zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby nepředloží zaměstnavateli jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový web ke koronaviru.

 

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Informace ke stažení zde.

 

letákVážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Více informací naleznete na internetových stránkách.

 

 

SPECIÁLNÍ TELEFONNÍ KONTAKTNÍ LINKA OBCE CHUCHELNÁ 

+420 724 180 678 

Pro občany, kteří budou umístěni do karantény bez možnosti zabezpečení donášky potravin do míst jejich pobytu a jinak by byli nuceni chodit do obchodů, kde nákazou COVID-19 ohrožují ostatní nakupující občany a hlavně personál těchto obchodů.

 

 
Nejnovější informace:
Speciální web ke koronaviru: koronavirus.mzcr.cz

 

Karanténa a jak se v ní chovat

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazyonemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění. Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.

Co má dělat osoba v karanténě?

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
 

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)

dále:

 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek (dezinfekčními prostředky působící na viry-poraďte se s prodávajícím)
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

 

Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta

 • nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
 • přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
 •  pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný
 •  venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
 • v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.

Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:
 

 • cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění
 • nepoužívat výtah
 • nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
 • dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
 • důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.

Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů - např. https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.


Přílohy

Vytvořeno: 11. 3. 2020
Poslední aktualizace: 24. 7. 2020 07:28
Autor: Správce Webu