#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rybářský spolek

První žádost na zřízení spolku vznikla v hospodě u piva a byla podána dne 15.6.1995 p.Valtrem Rolným s podpisy čtrnácti občanů. Bohužel nebyla OÚ Chuchelná akceptována. Proto byla dne 28.7.1996 podána žádost o pronájem rybníků znovu, ale již pod hlavičkou Zahrádkářského spolku v Chuchelné. Mezi těmito právními subjekty byla dne 6.2.1997 podepsána smlouva o pronájmu místních rybníků. Do spolku se přihlásilo 25 občanů a tím spolek mohl zahájit svou činnost. Začalo se s sečením trávy a základní údržbou, neboť rybníky byly zarostlé a zanedbané. Přesné záznamy z té doby nejsou, hlavní výbor začal pracovat v tomto složení:

 


Předseda - Petr Meinhard


Pokladník - Adolf Náhlík


Porybní - Jan Kalus, Ladislav Kupčík

 

Spolek se časem rozrostl na čtyřicet členů, začala se stavět chata a její příslušenství, a to od kácení stromů a jejich zpracování až po samotnou stavbu. Průběžně se provádělo zarybňování rybníků a zkulturňování chaty do dnešní podoby. Spolek se nezaměřoval jen na brigádnickou činnost a snažil se také několik let organizovat dětské rybářské závody nejen pro děti svých členů, ale také děti z RÚ Chuchelná.

 

Od roku 2004 je náš spolek pod hlavičkou TJ Spartak Chuchelná, neboť Zahrádkářský spolek v Chuchelné zanikl.

 

V květnu 2006 byly zahájeny práce na základech kolem pergoly a krbu. V červnu byly zahájeny práce na stavbě krbu a opěrné zídky a na těchto pracích se pokračovalo až do srpna. Práce na těchto stavbách se bohužel nedala řešit jen brigádně, poděkování patří těm, kteří pomohli i v pracovních dnech. Hlavně při stavbě krbu to byli Arnošt Solicha a Ladislav Kupčík. Z důvodu neopravitelnosti benzínové centrály bylo v srpnu 2006 rozhodnuto o zajištění přívodu elektřiny s vlastní elektrohodinami od p.Klíště. Tímto je elektřina přiváděna přívodním kablem přímo k chatě. V listopadu 2006 se měly provést úpravy břehů u lovného rybníka. Po dohodě se starostou obce a obavami před mrazy byla akce přesunuta na rok 2007. Dne 16.12.2006 proběhlo pro zájemce z členů poslední lovení ryb a v noci z 30. na 31.12.2006 padla druhá část památeční vrby u naší chaty.

 

Během roku 2006 se ulovilo 199 kaprů, 8 ks okounů, 10 ks amurů a 10 ks štik.Největšího kapra ulovil p. Antonín Nevřela ( 65 cm ), největšího okouna p.Alois Janík ( 39 cm), největšího amura (64 cm) i největší štiku (83 cm) p. Jiří Nevřela. Konstatovat však můžeme, že v roce 2006 bylo uloveno o 21 kaprů méně jako v roce 2005. I když by mělo být v rybnících dostatek ryb na další roky, zásluhou virenie jarní došlo na jaře roku 2007 k úhynu cca 300 ks ryb v hodnotě cca 50.000,-Kč. Bylo proto nutné vynaložit všechny síly, hlavně finanční prostředky na dokoupení nového potěru k zajištění chovu ryb v našich rybnících. I to je negativní úděl činnosti a hospodaření spolku.
 


V sobotu 10.2.2007 byl zvolen nový výbor rybářského spolku na další období:


Předseda - Petr Meinhard


Pokladník - Leoš Náhlík


Porybný a správce chaty - Ladislav Kupčík


Členové - Pavel Chrobaczek , Alois Janík Jan Mozol,
Viktor Fojtík, Jiří Pavlíček, Arnošt Solich

 

Všichni věříme, že činnost našeho spolku se bude nadále rozvíjet a to nejen zásluhou vlastní, ale také OÚ Chuchelná i TJ Spartak Chuchelná.

 


Zpráva o činnosti za rok 2007.

Rybáři spadají pod TJ Spartak Chuchelná a v roce 2007 měli 40 členů, kteří odpracovali celkem 389,5 hod. Hlavní náplní brigád byl výlov třetího rybníka z důvodu úpravy břehů a opravy výpustě, další úpravy rybářské chaty a neplánované čištění návesního rybníka, který zarostl rostlinou zvanou „kanadský mor“.

Rok 2007 lze hodnotit jako nejhorší v jedenáctileté historii spolku. Při výlovu třetího rybníka u myslivecké chaty, který nebyl vypuštěn deset let, bylo vyloveno celkem 268 kaprů, 36 amurů, 5 tolstobiků, 16 štik, 1 bolen, 1 sumec a 20 línů. Bylo však zjištěno, že dle úlovkových lístků se vylovilo o 713 ks kaprů méně !! Všechny ryby byly přesazeny do druhého rybníka u rybářské chaty, který se pro tento rok stal rybníkem lovným. Celkově se zjistilo, že byly přemnoženy plevelné ryby, hlavně karasi. Jistou část ztrát však lze napsat na pytláctví a neserióznosti členů při vyplňování úlovných lístků.

Aby bylo možné lovit ryby i dalších letech, rozhodl hlavní výbor, že dokoupí určité množství ryb. V dubnu 2007 se z Jistebníku a Bohuslavic přivezlo 1237 kaprů, 30 línů , 25 tolstobiků, 1 amur a 23 okounů, ve finanční hodnotě 22.907,-Kč. Bohužel o měsíc později se začal objevovat úhyn kaprů zásluhou nemoci tzv. jarní virémie. Tato nemoc postihla bohužel ty největší kapry a bylo jich vyloveno celkem 330 ks a 1 štika. Tímto se musel korigovat po celý rok 2007 lov ryb. Proto bylo uloveno jen 24 kaprů, největšího, 64 cm, chytil Petr Radzik st..

I přes všechny problémy, které se v roce 2007 objevily, členové rybářské spolku věří v lepší časy a budoucnost pro svou zálibu.

Petrův zdar !