#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Datové schránky

 

Logo datové schránky

 

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek.

Co je datová schránka
Další informace získáte i na oficiálním webu projektu datové schránky www.datoveschranky.info.

 

Komu je určena
Datová schránka je určena pro obousměrnou komunikaci orgánů veřejné moci s právnickými osobami, s fyzickými osobami a s fyzickými osobami nepodnikajícími. Povinně je ze zákona budou muset mít zřízeny nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i všechny právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku a to nejpozději od 1. listopadu tohoto roku. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby.

 

Co přináší
Datová schránka vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si datovou schránku založíte, bude Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručována elektronicky.

 

Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale vždy pouze s celým úřadem. V současné době nelze pomocí datové schránky komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou navzájem. Toto bude možné až od 1. ledna 2010.

 

Obdržíte-li novou datovou zprávu, pak dle Vašeho nastavení, se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek) popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma) oznámení o doručení. Jako v případě upozornění o uložení listovní zásilky.

 

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky je považován za doručený v okamžiku přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Za určitých okolností bude možné požádat o prominutí zmeškání úkonu např. z důvodu dočasné nepřítomnosti. Doručení dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

 

Jak a kde si datovou schránku zřídit
Žádost o zřízení je možné zaslat na Ministerstvo vnitra ČR elektronicky přes odkaz „Žádost o zřízení datové schránky“ na www.datoveschranky.info, poštou na adresu Ministerstva vnitra ČR a nebo osobně na kterémkoli Kontaktním místě veřejné správy. Na těchto místech je rovněž možné po doručení přihlašovacích údajů od ministerstva vnitra požádat o aktivaci datové schránky. Schránka Vám na základě žádosti bude zřízena bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Pro zřízení jsou nutné tyto údaje (včetně ověření totožnosti žadatele):

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
  • rodné příjmení
  • den, měsíc a rok narození
  • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
  • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
  • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby, není-li žádost podepsána na kontaktním místě
  • u podnikajících osob; identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno a místo podnikání, popřípadě sídlo

 

Cena
Datovou schránku zřídí ministerstvo bezplatně.

 

Související služby
Navazující službou na datové schránky tzv. autorizovaná konverze dokumentů a to jak z elektronické podoby do listinné a naopak.

 


Autorizovaná konverze dokumentů

 

Prostřednictvím autorizované konverze dokumentů získáte dokument (převedený z listinné podoby do elektronické a naopak), který bude mít stejné právní účinky jako původní konvertovaný dokument, jehož převedením daný výstup vznikl.

 


Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek.

 

Co je to autorizovaná konverze a k čemu slouží
Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

 

Jedná se tedy o navazující službu na tzv. datové schránky, které umožňují elektronické zasílání datových zpráv mezi subjekty, které si nechali buď datovou schránku zřídit na vlastní žádost, nebo kterým bude ze zákona zřízena.

 

Konvertovat bude nutné především ty dokumenty, u kterých musí být dále zachována stejná právní účinnost, jako u původního dokumentu, jehož převedením nový výstup vznikl.

 

Komu je služba určena
Služba autorizovaná konverze dokumentů je určena právnickým osobám, které budou mít datovou schránku zřízenou ze zákona od 1. listopadu letošního roku či fyzickým a fyzickým nepodnikajícím osobám, které si nechali datovou schránku dobrovolně zřídit nebo si datovou schránku teprve zřídí.

 

Co služba přináší
Obdrží-li adresát do datové schránky elektronický dokument, který bude chtít dále používat v listinné podobě, nechá si daný dokument převést (autorizovaně - úředně zkonvertovat) do listinné podoby. Autorizovanou konverzi dokumentů provádějí Kontaktní místa veřejné správy - Czech POINT.

 

Autorizovaná konverze dokumentů tak mezi sebou zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů. Cílem zavedení datových schránek a autorizované konverze dokumentů je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti. Tento systém umožní bezpečně a zaručeně komunikovat s orgány veřejné moci především z pohodlí svého domova nebo firmy.

 

V konečném důsledku přinesou datové schránky a systém konverze dokumentů finanční a časové úspory všem, kteří tento systém budou využívat. Zrychlí doručování dokumentů, odstraní vyhýbání se přebírání zásilek do vlastních rukou, čekání ve frontách na poštách, díky němu nenarazíte ani na zavřené dveře úřadů mimo jejich pracovní dobu apod. Provoz datových schránek i odesílání zpráv bude pro uživatele bezplatné.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Tato služba nevyžaduje mít s sebou žádné speciální doklady mimo předmětného dokumentu ke konverzi. Dokument může daný subjekt na kontaktní místo doručit buď osobně, elektronicky nebo prostřednictvím tzv. úschovny, vzdáleného úložiště dokumentů. Pro jeho vyzvednutí je nutné znát identifikační kód, který informační systém datových schránek při jeho uložení do úschovny vygeneruje.

 

Cena
Za konverzi jedné i započaté strany dokumentu bude v souladu se zákonem o správních poplatcích účtován poplatek 30,- Kč.