#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

 

logo             logo                  logo

 

 

PROJEKT: 

„Malá vodní nádrž mokřadního typu v obci Chuchelná“

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

 

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Chuchelná

ZÁMĚR: Výstavba nové malé vodní nádrže v extravilánu obce Chuchelná.

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

DODAVATEL: TALPA – VHS, s.r.o., Ostrava - kunčičky

MÍSTO REALIZACE: parcela p.č.899, k.ú.Chuchelná

CELKOVÉ náklady: 6 883.160,12Kč

dotace: 4 000.000,-Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.9.2023

Cíl akce (projektu): Cílem projektu je revitalizace území s požadovaným efektem zvýšení druhové diverzity území o živočichy a rostliny vodní a s vodou určitým dílem života spjaté (hnízdiště, rozmnožování apod.). Dalším účelem je ochrana území před velkými vodami, revitalizace okolí původního koryta vodního toku, zajištění příznivějších hydrologických poměrů v povodí. V neposlední řadě je počítáno s posílením hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizační funkcí.

 

Popis realizace zde.

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

fotofoto
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:   

 fotofoto     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto

foto

 

RYBNÍK PO REALIZACI:

fotofotofoto

foto

fotofoto

fotofoto