#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

logo

Vážení spoluobčané,

Obec Chuchelná realizuje projekt Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérovosti, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce stávající odborné učebny fyziky a chemie v naší základní škole, a to včetně s ní souvisejícího, přímo přilehlého, kabinetu pomůcek, na moderní odbornou učebnu přírodovědných předmětů sloužící k výuce přírodních věd - zejména fyziky a chemie tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke výšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu, stejně tak, aby žáci byli motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.

Výsledkem projektu bude na základě provedených stavebních úprav včetně pořízení vnitřního vybavení zrekonstruovaná odborná učebna přírodovědných předmětů (přírodních věd), a to včetně s ní souvisejícího, přímo přilehlého, kabinetu pomůcek, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci přírodní vědy. Tato zrekonstruovaná infrastruktura bude splňovat nároky na bezbariérovost. Současně v rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, v rámci kterých dojde ke vzniku bezbariérového WC. Součástí projektu bude rovněž pořízení pásového schodolezu, pomocí kterého bude zajištěn bezbariérový přístup od hlavního vchodu základní školy k zrekonstruované infrastruktuře.

Realizací projektu dojde ke:

  1. zkvalitnění vzdělávání pro účely navazujícího, vyššího, vzdělávání ve vazbě na potřeby uvést do souladu nabídku a poptávku na regionálním trhu práce (žáci díky kvalitnějšímu vzdělávání budou mít do budoucna vyšší šanci na lepší uplatnění na trhu práce, což je samozřejmě přínosné i pro zaměstnavatele, kteří budou moci snadněji obsadit volná pracovní místa);
  2. zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu, zvýšení motivace k vyšší intenzitě a aktivitě při vzdělávání.
  3. pozitivním přínosům a dopadům na jednotlivé cílové skupiny projektu;
  4. k odstranění překážky v podobě možnosti využívat prostory základní školy bezbariérovým způsobem.

 

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce srpna 2020.