#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo

 

 

Variantní studie

pro nakládání s odpadními vodami komunálního charakteru

v obci Chuchelná

 

V roce 2018 reagovala obec Chuchelná na Výzvu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“, o jehož vyhlášení rozhodla Rada MSK svým usnesením č. 49/4356 ze dne 23. 10. 2018. O poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1348 ze dne 13. 3. 2019 a zastupitelstvo obce Chuchelná usnesením č.2/02/19 – j) ze dne 29. 4. 2019.

Cílem projektu s názvem „Variantní studie pro nakládání s odpadními vodami komunálního charakteru v obci Chuchelná“ bylo pořízení podkladů pro následující projektovou dokumentaci efektivnějšího odkanalizování obce Chuchelná. Výsledkem bylo minimalizování investičních nákladů na stavbu nové mechanicko – biologické ČOV v obci Chuchelná. V letech 2008 – 2010 si obec Chuchelná nechala zpracovat projektovou dokumentaci na oddílnou kanalizaci, z důvodu vysoké finanční náročnosti se tento projekt nerealizoval. Variantní studie počítají s maximálním využitím stávající jednotné kanalizace při nalezení etapizace oprav těchto stok a následné napojení těchto stok, v současné době postupně zaústěných do vodního toku Zbojnička, na nově trasovanou kmenovou stoku. Studie variantně vyřeší i mechanicko – biologickou ČOV s ohledem na čištění odpadních vod přiváděných jednotnou kanalizací a dále koncepčně vyřeší i nezbytné objekty na stokové síti a průchodnost stok územím obce.

Celkovým výsledkem byl výběr nejvhodnější varianty k dalšímu rozpracování v navazujících stupních projektové dokumentace, ke změně PRVKUK a případně změně Územního plánu obce Chuchelná.

V průběhu roku 2019 došlo k vyhlášení veřejné zakázky s předpokládanou cenou 332.400,-Kč včetně DPH. Výběrového řízení se zúčastnily tři subjekty, zaručující autorizaci vodohospodářských staveb. Po posouzení všech nabídek byla vyhodnocena jako nejvýhodnější cenová nabídka ve výši 328.925,-Kč vč.DPH firmy Galerie zahrada s.r.o. z Branky u Opavy. Dne 11. 3. 2020 byly s variantami budoucího odkanalizování obce seznámeni obecní zastupitelé, dne 22.06.2020 široká veřejnost na veřejném projednávání. Zastupitelstvo obce Chuchelná schválilo dne 24.6.2020  variantu č. 7, to je kombinaci nové kmenové stoky jednotné gravitační kanalizace se zaústěním stávajících stok jednotné kanalizace přes dešťové oddělovače a doplnění kanalizační sítě obce o nové úseky oddílné splaškové gravitační a oddílné splaškové tlakové kanalizace s rozdělením území obce na 3 povodí dle zpracované variantní studie zpracované vysoutěženou firmou, autorizovaným projektantem na vodní stavby Ing. Michalem Řezníčkem. V dalších letech by mělo dojít k detailnímu rozpracování projektové dokumentace a následné realizaci.

MSK poskytne obci Chuchelná neinvestiční dotaci v maximální výši 74,92 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 249.000,-Kč. Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů doložených v rámci závěrečného vyúčtování.

Variantní studie ke stažení zde.

Příoha k variantní studii ke stažení zde.

Pozvánka k veřejnému projednávání zde.