#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Strategické plány obce Chuchelná

 

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE CHUCHELNÁ 2023 - 2032

 

Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou dokument, který si klade za cíl nastínit Vám, jak by se měla naše obec rozvíjet v následujících letech 2023 - 2032. Předložený Strategický plán rozvoje obce Chuchelná na stanovené období vychází z požadavků občanů získaných jejich přímým oslovením a dotazníkovým šetřením přes internet.

Stanovení vize a cílů bere v úvahu i mnoho různých vnějších faktorů ovlivňujících dnes i v budoucnosti život občanů v naší obci. Každý z Vás je bezesporu schopen položit velké množství otázek a zamýšlet se nad tím, co Chuchelná potřebuje, kam by měla v budoucnu směřovat.

Strategický plán rozvoje, který máte v rukou, popisuje vize a cíle pro rozvoj Chuchelné do roku 2032 a ukazuje i cesty a nástroje, jak jednotlivé priority naplnit. Naše obec má všechny předpoklady pro to, aby se v následujících létech stala vyhledávaným a atraktivním místem s pestrým občanským životem, s dobrou dostupností či občanskou vybaveností. Strategický plán by nicméně neměl být pouze „technickým“ dokumentem, ale měl by především umožnit všem občanům jasně posuzovat různé aktivity ve vazbě na předpokládaný dlouhodobý cíl rozvoje obce.

Je nutné si uvědomit, že předmětem strategického plánování na úrovni obcí nejsou dnes pouze „tvrdé“ či investiční faktory determinující hospodářský rozvoj či dopravní obslužnost. Mnohem větší význam získávají faktory „měkké“ či neinvestiční, které výrazným způsobem ovlivňují kvalitu života v obcích a mezi něž lze zařadit kupříkladu činnosti spolků, služby či vytváření pozitivního obrazu obce v regionu. Rozvoj obou typů faktorů by měl být vždy vázán na dlouhodobou vizi a všichni občané by měli být jasně srozuměni proč a za jakým účelem se ta či ona investice či dotace realizuje. Předložený dokument si klade ambici tento předpoklad naplnit a ukázat v základních rysech jaké jsou možnosti rozvoje ať už v oblasti investiční či neinvestiční.

Strategický plán rozvoje obce Chuchelná 2023–2032 umožní efektivnější využívání různých typů dotací včetně evropských a bude možné ho používat jako podkladový dokument pro různé druhy řízení včetně územního plánování. Věříme, že sestavený dokument přinese obci Chuchelná možnosti koncepčního dlouhodobého rozvoje směřujícího uceleně k nastíněné vizi pro následující léta.

 

Strategický plán obce Chuchelná ke stažení zde.