#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

ZTRÁTY A NÁLEZY

 

Problematiku nálezu ztracených věcí řeší zákon 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v §1051 až §1065.

Občanský zákoník v ustanovení § 1051 stanoví, že kdo najde ztracenou věc, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Nálezce je povinen vrátit tomu, kdo ji ztratil. Pokud není jasné, komu má být věc vrácena, je nálezce povinen oznámit nález do tří dnů obci, nebo byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku, odevzdat ji provozovateli takového zařízení. 

Pokud obec zjistí vlastníka věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby věc převzal. Obec do doby  převzetí nálezu rozhodne, jak bude věc uschována. Pokud obec nezjistí vlastníka věci, učiní vhodná opatření, aby nález vešel v širší známost. Pokud se vlastník věci o ni do jednoho roku od vyhlášení nepřihlásí, může s ní obec nebo nálezce nakládat jako poctivý držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let po vyhlášení nálezu, vydá se mu věc (nebo výtěžek z prodeje věci) po odečtení nálezného, bylo-li vyplaceno. Po uplynutí tří let od vyhlášení nálezu, je věc ve vlastnictví obce, na jejímž území byla věc nalezena.

Nálezce má právo na nálezné ve výši jedné desetiny ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. 

Přihlásí-li se obci vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího vyhlášení, je vyzván k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby bylo zřejmé, že mu věc náleží. Vlastník věci je povinen nahradit obci náklady, které jí vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

 

Nalezené věci je možné odevzdat nebo vyzvednout na adrese:

Obec Chuchelná

K. M. Lichnovského 10

747 24 Chuchelná

email: obec@chuchelna.com

tel: 553 650 138

 

Seznam nalezených věcí najdete zde.