#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Možné ohrožení obyvatelstva

1. POVODNĚ

Přirozená povodeň – vzniká po přívalových a dlouhotrvajících deštích a při prudkém tání sněhu v jarních měsících. Rozsah a ohrožení je závislá na čase a dalších podmínkách. Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí vodních toků, následnými záplavami a sesuvy půdy.

Zátopové lokality v ORP Kravaře v povodí vodních toků:

 • Moravice, Hvozdnice, Opava – ohroženy Kravaře; viz Příloha č.1 „Záplavové území přirozená povodeň – situační schéma“.

 

soutoksoutok

 

 • Oldřišovský potok (Bílá voda) – ohroženy Kobeřice, Sudice

 

Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA):

1. SPA = BDĚLOST – zelené značení v hlásných profilech

nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí,  za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou,  při 1. SPA ještě nedochází k vybředení toku a jeho rozlivům, a tedy ani k hmotným škodám na majetku.

2. SPA = POHOTOVOST – žluté značení v hlasných profilech

vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a při překročení mezních hodnot sledovaných jevů, při 2. SPA již dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na majetku, dochází většinou k zaplavování příbřežních luk a porostů, aktivují se povodňové orgány a další složky povodňové služby.

3. SPA = OHROŽENÍ – červené značení v hlasných profilech

vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území a při překročení mezních hodnot sledovaných jevů, vyhlašuje se také při překročení kritických hodnot sledovaných jevů, při 3. SPA dochází k zaplavování měst a obcí, a proto se provádějí zabezpečovací či záchranné práce.

 

Před povodní:

 • Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
 • Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky (chemikálie apod.) do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata.

Při povodni:

 • Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

Zvláštní povodeň – způsobená civilizačními vlivy, největší hrozbou je destrukce hrází vodních děl a vznik průlomové nebo vlny vzniklé přepadem vody přes přehradní hráze při sesuvech půdy, pohybech zemního podloží nebo v důsledku teroristického útoku v lokalitách povodí Moravice a řeky Opavy, pod vodními díly Kružberk a Slezská Harta s následnou přívalovou vlnou. Nebezpečí zvláštní povodně je relativně malá.

Zátopové lokality v ORP Kravaře v povodí vodních toků:

 • Moravice, Opava – ohroženy Kravaře; viz Příloha č.2 „Rozsah zvláštní povodně v lokalitě Kravaře– situační schéma“.

doporučemi

Nezbytná doporučení:

 • Zanechejte veškeré činnosti, opusťte ohrožený prostor. Přívalová vlna ničí vše podobně jak vlna tsunami.
 • Co nejrychleji se přemístěte a vystupte na co nejvyšší místa v terénu - severní část Kravař.
 • Je-li více času, řiďte se pokyny z obecního rozhlasu, rozhlasu a televize, pokyny záchranářů, pokyny pro evakuaci. Hlavní činnosti obyvatelstva při zvláštní povodni je okamžitá evakuace z ohrožených prostorů.

Po povodních:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou.
 • Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům – chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody, povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod v souladu s pojistnými podmínkami (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte a zdokumentujte soupis škod).

Odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces a lze jej v řadě případů zvládnout svépomoci.

 

2. VĚTRNÁ BOUŘE – VĚTRNÁ SMRŠŤ

Větrné bouře – větrné smrště jsou častými klimatickými jevy posledních let. Větry o síle vichřice, orkánu a i tornáda se vyskytují nezávisle na ročním období a projevují se destrukčními a pustošivými účinky.

Nezbytná doporučení:

 • Omezte venkovní pohyb, jízdu autem a bicyklem na otevřených prostranstvích včetně rekreačních či sportovních aktivit na vodních plochách. Nechoďte do lesů a parků. Nezdržujte se a neparkujte pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením. Přečkejte nárazy větru v bezpečných prostorách.
 • Opusťte lehké obytné prostředky (např. maringotky, obytné přívěsy, stany).
 • Zabezpečte a ochraňte předměty (okna, skleníky, lehčí věci apod.) proti rozbití, stržení a odnášení.

3. DLOUHOTRVAJÍCÍ VEDRO A SUCHO

Období, ve kterém nedochází k dostatečně vydatným srážkám a teploty dosahují vysokých hodnot, lze charakterizovat jako vedro a sucho. Sucho je pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách nebo i atmosféře.

Nezbytná doporučení:

 • Omezte vykonávání namáhavých činností a pohyb v poledne na přímém slunci. Dodržujte pitný režim. Tyto zásady platí především pro skupiny nemocných – kardiaci, astmatici, dlouhodobě nemocní.
 • Nepoužívejte pitnou a užitkovou vodu při zalévání rostlin na zahradách, nemyjte auta.
 • Nevypalujte porosty, rovněž starou a suchou trávu.
 • Nerozdělávejte v lesích ohně, táboráky.

4. SNĚHOVÁ KALAMITA A EXTREMNÍ MRÁZ

Sněhová kalamita představuje z klimatického hlediska stav, kdy úhrn sněhových srážek má extrémně rostoucí průběh.

Extremní mráz je míra venkovní teploty vzduchu, udržující se na hodnotě pod – 10°C. Odvozuje se od tzv. Arktických dnů, kdy teplota klesne více než na hodnotu – 10 stupňů Celsia i přes poledne.

Krizová situace nastává v důsledku dlouhodobého sněžení, ze značného přívalu sněhu nebo při dlouhodobých mrazech. Sněžení je často doprovázeno velmi silným větrem s tvorbou sněhových jazyků, závějí a náledí.

Nezbytná doporučení:

 • Omezte pohyb venku a jízdy autem. Nezdržujte se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny a v blízkosti větších stromů. Nechoďte do lesů a parků.
 • Při cestování autem vybavte vozidlo patřičnou zimní výbavou, počítejte s prodloužením potřebného času na cestu. Ve vozidle mějte teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a občerstvení. Neparkujte pod stromy či v blízkosti něčeho co hrozí zřícením.
 • Kontrolujte výšku sněhu na střechách budov a v případě nutnosti sníh či rampouchy odstraňte, popřípadě nechte odstranit odbornou firmou. Naše ORP Kravaře je zařazeno do I. sněhové oblasti – viz Příloha č.3 „Mapa sněhových oblastí“ a z toho pak vychází normové zatížení střechy – viz Příloha č.4  „Kritická výška vrstvy sněhu na střeše“.

Příloha č.3 - Mapa sněhových oblastí

snih

 

Příloha č.4 - Kritická výška vrstvy sněhu na střeše

 

5. HAVARIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, DOPRAVNÍ HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO HAVÁRIE U UŽIVATELE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK K TECHNOLOGICKÝM ÚČELŮM S ÚNIKEM TĚCHTO LÁTEK

K události dochází v důsledku provozní, technologické nehody nebo průmyslové havárie. K úniku nebezpečných chemických látek může dojít prakticky všude. Mimo stacionární zdroje to mohou být i zdroje mobilní, kterými jsou dopravní prostředky, přepravující nebezpečné látky po silnicích, železnici, resp. na vodních tocích. Jejich únik nelze také vyloučit z potrubí a ze skládek Zatímco největší rozsah ohrožení v důsledku úniku nebezpečných chemických látek přestavují stacionární zdroje, u mobilních zdrojů dochází k únikům nejčastěji.  Častá příčina úniku nebezpečných chemických látek je technologická (provozní) havárie.

Mezi jinými může dojít k úniku chlóru a amoniaku - čpavku:

Chlór – žlutozelený plyn, těžší než vzduch (klesá a drží se při zemi) – jedovatý, leptá dýchací cesty a plíce, možný vznik plicního otoku, leptá oči, dráždí kůži.

Amoniak nebo-li čpavek – bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrý štiplavý zápach, při odpařování z kapalného stavu tvoří mlhy těžší vzduchu, se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi. Kapalný i plynný silně dráždí, leptá oči, dýchací cesty, plíce, kůži. Způsobuje kašel a dušnost, křeče dýchaní mohou vést až k udušení.

Nezbytná doporučení:

 • Urychleně opusťte ohrožené místo.
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
 • Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory.
 • Vypněte ventilaci.
 • Zdržujte se v místnosti, která je odvrácena straně havárie.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Budovu opusťte jen na pokyn.

6. HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

K události dochází v důsledku provozní, technologické nehody nebo průmyslové havárie.

Nezbytná doporučení:

 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
 • Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Jodové přípravky (tablety) použijte až na základě veřejné výzvy.
 • Budovu opusťte jen na pokyn.

7. BIOLOGICKÉ ZBRANĚ

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) rozptýleného do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

 • Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
 • Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo převařením.
 • Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
 • Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
 • Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
 • Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

8. CHEMICKÉ ZBRANĚ

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

 • Urychleně použijte prostředky improvizované ochrany osob.
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

9. TERORISTICKÉ AKCE

Jedná se o akty násilné, nepředvídatelné, obvykle zaměřené na civilisty, vedoucí k vytvoření strachu za účelem dosažení politických nebo jiných cílů.

Teroristické akce se zaměřují na místa s vysokou koncentrací osob, symbolů křesťanské i světské kultury, objektů kritické infrastruktury a místa s možností šíření nebezpečných látek a organizmů.

Teroristé používají při akcích konvenční zbraně, bomby, třaskaviny a rovněž jaderné, biologické a chemické zbraně.

Jak se chovat při anonymním oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.):

 • V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 112 nebo 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
 • V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

Jak se chovat při teroristické akci za použití střelných zbraní:

 • Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
 • Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
 • Ukryjte se za vhodnou překážkou, v budově za nábytkem.
 • Dodržte pokyny bezpečnostních složek.
 • Zachovejte klid a rozvahu.

Jak se chovat při obdržení podezřelé zásilky (dopisu, balíčku):

 • Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
 • Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
 • Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 112 nebo 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).  Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k ověření obsahu.
 • Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.

Jak se chovat v případě nálezu podezřelého zavazadla nebo jiného předmětu:

S podezřelým předmětem - zavazadlem se můžete setkat v prostředcích městské hromadné dopravy, v čekárnách, na nádraží, na zastávkách, v parku, v supermarketech a na dalších místech. Zpravidla se jedná o balíček, kufřík, apod. Zavazadlo může vedle chemických, biologických a radioaktivních látek obsahovat také nástražné výbušné systémy. Nikdy ale nevíte stoprocentně, co je uvnitř, takže postupujte podle našeho doporučení:

 • Zachovejte klid, rozvahu a ustupte do bezpečné vzdálenosti.
 • V žádném případě se zavazadla nedotýkejte, neotevírejte a nepřemisťujte jej (nevíte, co je uvnitř a neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek, ke ztrátě kriminalistických stop - otisky prstů apod.).
 • Pokud naleznete zavazadlo v prostředcích MHD, autobuse, vlaku neprodleně o něm informujte průvodčího, řidiče, příp. jiného odpovědného pracovníka dopravního prostředku.
 • Jestliže naleznete podezřelé zavazadlo, volejte tísňovou linku 112 nebo 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kde uveďte všechny potřebné informace (mimo základních údajů uveďte popis zavazadla - vzhled, nápisy, značky apod.) a dále se řiďte pokyny operátora.
 • Upozorněte na nebezpečí i ostatní osoby ve Vašem okolí.

Jak se chovat při nálezu podezřelé sypké hmoty – prášku:

S tímto druhem nebezpečí se prvně setkali občané Spojených státu amerických po 11. září 2001. Lidem byly zasílány balíčky s bílým práškem, který obsahoval velmi nebezpečnou biologickou látku – antrax, díky které onemocnělo několik lidí. U nás všechna podobná podezření byla doposud planá, ale přesto musíme být obezřetní a v případě podezření postupovat následně:

 • Jestliže naleznete na veřejném místě nebo dopravním prostředku vysypanou podezřelou sypkou hmotu – prášek, nepřibližujte se k ní.
 • Neprodleně volejte tísňovou linku 112 nebo 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kde uveďte všechny potřebné informace.
 • Upozorněte ostatní osoby v okolí.
 • Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti příjezdu záchranářů a poskytněte údaje o sobě pro případ možné pozdější výzvy k lékařské prohlídce.

Jak se chovat při nálezu nevybuchlé munice:

 • Ustupte od místa nálezu do bezpečné vzdálenosti (alespoň 100 m a více)
 • Volejte tísňovou linku 112 nebo 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kde uveďte všechny potřebné informace.
 • Řiďte se pokyny operátora.
 • Varujte i ostatní osoby v okolí, aby se k místu nepřibližovaly a vyčkejte příjezdu policie či záchranářů, kteří místo nálezu zabezpečí do příjezdu pyrotechniků.