#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Strategické plány obce Chuchelná

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chuchelná  2014 - 2017

 

Vážení spoluobčané,

dostáváte do rukou Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit v regionu Opavska. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám potřebné informace a zároveň usnadnit orientaci v široké nabídce sociálních služeb a jejich poskytovatelů. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích. (ke stažení zde.)

 

Obec Chuchelná se aktivně zapojila do projektu „Sociální služby SOH“ z důvodu členství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, který je partnerem projektu, a také z důvodu potřebnosti analýzy sociálních služeb v obci Chuchelná a v okolí. Komunitní plánování, tedy plánování s aktivní účastí veřejnosti, je jedním ze základních principů dlouhodobé spolupráce veřejné správy a občanů ve městech a obcích.
Byli jsme proto velmi rádi, že jsme díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti získali finanční podporu pro komunitní plánování sociálních služeb ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ, které čítá 14 obcí.
Komunitní plánování sociálních služeb v malých obcích není příliš obvyklé. Přesto jsme společně se členy pracovních skupin nalezli mnoho oblastí, které doposud nebyly pokryty a je zapotřebí se jim nadále věnovat.
V předloženém dokumentu jsou uvedeny pouze priority, bez uvedení dalších komentářů. Každá obec má zpracován svůj vlastní Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (a návazných aktivit) a je k dispozici na internetových stránkách obcí, případněv tištěné podobě na obecním úřadě. (ke stažení zde)

 

SWOT analýza obce Chuchelná

SWOT analýza je dnes již standardní metodou regionálního rozvoje. Podstatou této metody je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného objektu a možností a hrozeb, které na něj působí zvenčí.

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb.

SWOT, což je zkratka z anglických slov Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats, tj. síla (silná stránka) – slabost (slabá stránka) – příhodnost (možnost) – ohrožení (hrozba).

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů akčního plánu. Více zde.
 

 

strategická vize a dlouhodobé cíle rozvoje obce

 

 
Strategická oblast 1
 
 

Doprava a dostupnost obCe

 
Strategická oblast 2
 
 
Marketing obce v rámci regionu
 
Strategická oblast 3
 
 
vybavenost obce a kvalita života místních obyvatel
 
Strategická oblast 4
 
 
podpora rozvoje ekonomické sféry
 
Strategická oblast 5
 
 
udržení kvality žiovtního prostředí
 

 

 

Dokument ke stažení zde.